top of page

Algemene voorwaarden Business Case Entrepreneurs

1.  Toepasselijkheid

● Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van BCE en op alle met

   BCE gesloten overeenkomsten, tenzij daarvan in overeenstemming tussen opdrachtgever en BCE is afgeweken. 

● Eventuele afwijkingen moeten blijken uit de met BCE gesloten overeenkomst. In dat geval blijven alle bepalingen van

   deze Algemene Voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, van kracht.

 

2.  Aanbiedingen

● Alle aanbiedingen van BCE hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen en zijn vrijblijvend, tenzij

   uitdrukkelijk anders door BCE aangegeven.

● Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in

   dat hij naar beste weten alle voor de uitvoering van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt.

 

3.  Aanvaarding

● Opdrachtgever en BCE zijn gebonden wanneer sprake is van een door opdrachtgever gegeven schriftelijk

   bevestigde opdracht, dan wel indien met de uitvoering van de opdracht door BCE is begonnen onder gelijktijdige

   schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

● Aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn uitsluitend bindend indien en voor zover deze door BCE schriftelijk

   zijn bevestigd.

● Opdrachtgever zal tijdens de duur van de opdracht geen gelijksoortige opdracht aan derden verstrekken met

   betrekking tot hetzelfde project of werkzaamheden.

 

4.  Uitvoering

● BCE zal de werkzaamheden met zorg en naar beste vermogen verrichten. 

● BCE kan door haar ingezette BCE-medewerkers vervangen door een andere of meerdere medewerkers met

   dezelfde of vergelijkbare kwalificaties. BCE zal dit tijdig met opdrachtgever communiceren.

● Als de werkzaamheden dat vereisen, verschaft opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte met de benodigde

   faciliteiten (zoals internetaansluiting, flipover, whiteboard, telefoon).

● Opdrachtgever zorgt ervoor dat BCE tijdig de beschikking heeft over de informatie, benodigd voor goede uitvoering

   van de opdracht. Opdrachtgever zorgt voor voldoende beschikbaarheid van eigen medewerkers, wanneer deze

   nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

● Opdrachtgever machtigt BCE om beslissingen te nemen die zij nodig acht voor een goede uitvoering van de

   opdracht.

● Als opdrachtgever vindt dat BCE of een van haar medewerkers niet voldoende of niet tijdig presteert zal hij BCE

   schriftelijk in gebreke stellen, waarbij hij een redelijke termijn voor nakoming stelt.

● Het betrekken van derden bij de opdracht gebeurt uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever en

   BCE. De kosten van inschakeling van derden komen voor rekening van opdrachtgever. BCE is niet aansprakelijk voor

   de prestaties en eventuele tekortkomingen van derden.

 

5.  Duur en afsluiting

● Het tijdvak waarbinnen BCE de opdracht uitvoert, wordt in onderling overleg vastgesteld.

● Opgegeven termijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

● De opdracht is afgesloten zodra de slotdeclaratie door opdrachtgever is goedgekeurd of zoveel eerder als de

   afsluiting aan opdrachtgever is gerapporteerd.

 

6.  Tussentijdse beëindiging

● De opdracht kan door partijen tussentijds worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand,

   tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Opzegging kan slechts plaatsvinden indien de uitvoering van

   de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde opdracht en eventuele latere      

   opdrachtspecificaties. De opzegger motiveert dit schriftelijk aan de wederpartij.

●  In geval van opzegging is opdrachtgever in ieder geval gehouden te vergoeden het BCE toekomende honorarium

   naar de stand van de werkzaamheden en de door of namens BCE gemaakte kosten.

●  Indien BCE de opdracht beëindigt wegens wanprestatie van de opdrachtgever, heeft BCE tevens het recht

   eventuele uit de wanprestatie voortvloeiende schade op opdrachtgever te verhalen.

●  BCE is bevoegd om met behoud van rechten en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden direct te beëindigen

   indien opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement geraakt, uitstel van betaling heeft

   aangevraagd of aan hem uitstel van betaling is verleend en/of de bedrijfsvoering staakt. 

 

7.  Geheimhouding en overname personeel

●  BCE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van opdrachtgever en alle

   gelieerde ondernemingen binnen dezelfde groep jegens derden. BCE neemt daartoe alle reële

   voorzorgsmaatregelen.

   Partijen zullen gedurende de opdracht en één jaar na het einde ervan, alleen na voorafgaande schriftelijke

   overeenstemming betrokken medewerkers van de andere partij in dienst nemen of op andere wijze voor zich laten

   werken.

 

8.  Intellectueel eigendom

●  Alle rechten van intellectueel eigendom op in het kader van de opdracht ontwikkelde of ingebrachte modellen,

   technieken, instrumenten, concepten, programmatuur, rapporten, notities, presentaties en andere resultaten zijn

   eigendom van BCE of haar toeleveranciers of licentiehouders.

●  Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van BCE. Opdrachtgever heeft het

   recht stukken ten behoeve van de opdracht te delen binnen de eigen organisatie.

●  Opdrachtgever zal resultaten, rechten en verplichtingen van de opdracht nimmer aan een derde verkopen,

   overdragen of verpanden.
 

9.  Honorarium en kosten

●  Alle door BCE gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde

   belastingen en heffingen. Reis- en verblijfkosten en eventuele overige opdrachtgebonden kosten worden in overleg

   met opdrachtgever gedeclareerd.

● Facturering vindt plaats op basis van nacalculatie (werkelijk gemaakte uren en kosten), tenzij de offerte anders

   vermeldt. De gedane voorcalculaties en begrotingen zijn indicatief.

● BCE behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen. Een tariefwijziging zal niet plaatsvinden binnen 3

   maanden na afsluiten van de overeenkomst.

 

10.  Betaling

● Facturering vindt maandelijks achteraf plaats, tenzij de offerte anders vermeldt. BCE kan voorschotnota’s sturen.

● Betaling dient te geschieden zonder korting, beroep op verrekening of opschorting, binnen 21 dagen na

   factuurdatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is

   vereist. Indien betaling achterwege blijft kan BCE de uitvoering van de opdracht opschorten met behoud van al haar

   rechten.

● Eventuele bezwaren tegen de door BCE gezonden declaraties dienen door opdrachtgever binnen de

   betalingstermijn schriftelijk en onder opgave van redenen aan BCE kenbaar te worden gemaakt.

● Schiet opdrachtgever tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging

   van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

11. Aansprakelijkheid

● Uit de aard van de werkzaamheden van BCE vloeit voort dat op BCE een inspanningsverplichting rust. Dit betekent

   dat BCE niet aansprakelijk is voor het realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat. Het gebruik dat

   opdrachtgever maakt van een door BCE gegeven advies is voor rekening en risico van opdrachtgever.

● Bij niet-tijdige prestatie of tekortkomingen dient BCE schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke

   termijn voor nakoming wordt gesteld.

● BCE is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het

   niet in acht nemen door BCE van de zorgvuldigheid, integriteit, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het

   uitvoeren van interim- en adviesopdrachten mag worden vertrouwd.

● De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het

   honorarium dat BCE voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die

   een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden geldt een verdere beperking van deze aansprakelijkheid tot

   maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden.

● Opdrachtgever zal BCE te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen

   met door BCE ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander veroorzaakt is door

   opzet of grove schuld.

 

12. Overmacht

● Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet

   aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede verstaan: stakingen in de organisatie van de opdrachtgever

   en ziekte van de uitvoerende adviseur(s) van BCE.

● In geval van overmacht worden verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar

   verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de

   overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, met inachtneming van deze algemene voorwaarden en

   zonder dat er verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

13. Toepasselijk recht en wijziging voorwaarden

● Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

● BCE is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wanneer wijzigingen plaatsvinden

   gedurende de uitvoering van een opdracht, zullen deze wijzigingen binnen redelijke termijn aan opdrachtgever

   kenbaar worden gemaakt.

 

Algemene voorwaarden Business Case Entrepreneurs bv                           

KvK Utrecht 30184492                                                          

januari 2022

bottom of page